ქსელის სამეთვალყურეო საბჭო

ნინო ბაბალაშვილი

თამარ გელაშვილი

თათია ღერკენაშვილი