კურსდამთავრებულები

►  პროგრამის ფარგლებში, საერთო ჯამში, განხორციელდა 10 ჯგუფი;

►  ამ ეტაპისთვის პროგრამას ჰყავს 37 კურსდამთავრებული;

► პროგრამის კურსდამთავრებულებმა გაიუმჯობესეს პროფესიული და პიროვნული უნარები, ასევე შეძლეს დასაქმება/თვითდასაქმება;

► კურსდამთავრებულების უმეტესობა პროგრამის ფარგლებში შეძენილ ცოდნას იყენებს საოჯახო საქმეში, რითაც ნახულობს ფინანსურ სარგებელს.

31 მაისი