არაფორმალური ზრდასრულთა განათლების განვითარებისა და გაძლიერების მხარდაჭერის პროექტი

2021

პროექტის მიზანია :

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის (GAEN) წევრი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების, არაფორმალური ზრდასრულთა განათლების პოპულარიზაციის, აღიარებისა და განვითარების ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება საქართველოში.


ამოცანები :

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით იმუშავებს და განახორციელებს შესაბამის აქტივობებს ხუთი ძირითადი ამოცანის შესასრულებლად:

 • ქსელის წევრი ცენტრებისა და მათი თანამშრომლების ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის მხარდამჭერი, სისტემატიზებული აქტივობების განხორციელება;
 • მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის კონცეფციისა და არაფორმალური ზრდასრულთა განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დაქსელის წევრი ორგანიზაციების პოპულარიზების ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობის დამყარება, გამოცდილების გაზიარება და დანერგვის ხელშეწყობა;
 • ქსელისა და მისი წევრი ორგანიზაციების ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფის აქტივობების განხორციელება;
 • პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დანერგვა და მხარდაჭერა ქსელის წევრ ორგანიზაციებში.


2021 წლის ძირითადი აქტივობები:

 •  ტრენინგების ორგანიზება
 • ხარისხის უზრუნველყოფის თანამედროვე სისტემის დანერგვა
 • ქსელის წევრცენტრებთან კომუნიკაციის განვითარება, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, გამოცდილების გაცვლა  და„team building“-ი
 • ქსელის  და წევრი ორგანიზაციების პოპულარიზება. საქმიანობის შესახებ მასალების მომზადება და გავრცელება
 • წლის შემაჯამებელი ღონისძიება
 • არაფორმალური ზრდასრულთა განათლების შიდა სტაბდარტის შემუშავება
 • ქსელის წევრ ორგანიზაციებში პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დანერგვა და მხარდაჭერა